Algemene Voorwaarden

Voor de toegang tot en het gebruik van de website, www.ramadanrecepten.nl (hierna: de “Website”), gelden de volgende voorwaarden. Door van de website gebruik te maken ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Lees ze aandachtig door voordat je de website gebruikt.

Artikel 1 – Dienstverlening Ramadan Recepten

 1. De dienstverlening van de Website bestaat uit het bieden van een online platform om met andere informatie rondom koken en voeding te delen en recepten voor de maand Ramadan (en daarbuiten) met andere leden uit te kunnen wisselen.
 2. Ramadan Recepten is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van andere gebruikers, waaronder de gegevens die zij op de Website ter beschikking stellen. Ramadan Recepten geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers beschikbaar worden gesteld.

Artikel 2 – Aanmaken account

 1. Om bepaalde onderdelen van Ramadanrecepten.nl te kunnen gebruiken, dien je een account aan te maken op de manier zoals beschreven op de Website, hierbij worden bepaalde gegevens gevraagd die nodig zijn om dit account aan te maken. Naar het inzicht van Ramadan Recepten wordt dit account wel of niet aangemaakt.
 2. Je staat er jegens Ramadan Recepten voor in dat de gegevens en informatie die je verstrekt compleet, naar waarheid en juist is. Je stemt ermee in dat Ramadan Recepten je gegevens opslaat en gebruikt voor het beheer van je account.
 3. Gebruikers jonger dan zestien (16) jaar moeten toestemming hebben van ouders dan wel een voogd voor het creëren van een account. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of voogd.
 4. Je zult anderen geen toegang verlenen tot jouw account. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat er van je account wordt gemaakt, ook als anderen van je account gebruik maken, met of zonder jouw toestemming.

Artikel 3 – Lidmaatschap Ramadan Recepten

 1. Leden van Ramadan Recepten dienen te verzekeren dat de door hen bij registratie en gedurende het lidmaatschap verschafte gegevens juist en volledig zijn. Leden zijn verplicht wijzigingen van hun gegevens tijdig door te geven op de Ramadan Recepten website.
 2. Het lidmaatschap van Ramadan Recepten is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.
 3. Het lidmaatschap van Ramadan Recepten eindigt bij overlijden van het lid.

Artikel 4 – Rechten en plichten voor gebruik van de Website

  1. Je staat er tegenover Ramadan Recepten voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de Website en te handelen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.
  2. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Ramadan Recepten een of meer gedeelte(n) van de Websites te wijzigen, bewerken, kopiëren of te verspreiden, waaronder maar niet beperkt tot gegevens van Ramadan Recepten en/of gebruikers, de onderliggende technologie en functionaliteiten van de Website en de door Ramadan Recepten getroffen beveiligingsmaatregelen.
  3. Wij verwachten van je dat je andere gebruikers altijd met respect behandelt.
  4. Het is onder meer niet toegestaan om de Website te gebruiken voor:
   1. het aannemen van een valse identiteit;
   2. het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen of ondernemingen;
   3. het verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten (waaronder spam) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk;
   4. het verspreiden van virussen, codes, aanwijzigingen of andere materialen of software gericht op het beperken of onmogelijk maken van de werking van computersystemen, telecommunicatiesystemen of het internet;
   5. het hebben van een commercieel karakter, tenzij Ramadan Recepten hiervoor toestemming heeft gegeven;
   6. het plaatsen of verspreiden van een pornografische, gewelddadige, discriminerende of haatzaaiende inhoud;
   7. het aanbieden of verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
   8. Op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Ramadan Recepten en/of een derde.
  5. Je bent volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat je van de Website maakt. Je bent jegens Ramadan Recepten aansprakelijk voor ieder gebruik van de Website dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden en vrijwaart Ramadan Recepten voor alle aanspraken van derden in verband daarmee.
  6. Ramadan Recepten behoudt zich te allen tijde het recht voor om informatie of materiaal zonder opgave van reden of waarschuwing vooraf van de Website te verwijderen en gebruikers die deze informatie hebben geplaatst de toegang tot de Website te ontzeggen.
  7. Ramadan Recepten behoudt zich het recht voor om een gebruiker met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de Website indien hij op enige wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht of met de nettiquette die op het internet in acht dient te worden genomen.

Artikel 5 –  Intellectuele eigendom/auteursrechten

 1. Gebruiker erkent en stemt ermee overeen dat alle rechten van intellectuele eigendom waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, de auteursrechten, bij Ramadan Recepten en/of haar licentiegevers berusten.
 2. Gebruiker begrijpt dat alleen jij verantwoordelijk bent voor de door jou geplaatste content en voor de gevolgen van het publiceren daarvan.
 3. Informatie die door gebruikers van Ramadanrecepten.nl op de Website is geplaatst kan door Ramadan Recepten te allen tijde worden gebruikt.
 4. Gebruiker begrijpt dat de door jou geplaatste content gebruikt wordt door andere gebruikers van de Website. Je stemt ermee in dat je door het beschikbaar stellen van gegevens aan Ramadan Recepten, je aan iedere gebruiker van de Website een kosteloze, wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije en onbezwaarde licentie verleent om de gegevens te gebruiken, verspreiden, bewerken en openbaar te maken voor zover op grond van deze Algemene Voorwaarden geldig is. Ramadan Recepten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze gebruiksvoorwaarden door gebruikers van Ramadan Recepten.
 5. Je gaat ermee akkoord dat je geen content op de Website zult plaatsen/uploaden met een inhoud die je niet in bezit mag hebben of waar jij niet de eigenaar van bent. Content die je op de Website plaatst is geen auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden, of materiaal waarop eigendomsrechten van derden rusten (met inbegrip van auteurs-, portret-, privacy- en/of publiciteitsrechten), tenzij je beschikt over een officiële licentie of toestemming van de rechtmatige eigenaar. Je vrijwaart Ramadan Recepten en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor enige aanspraken van derden in dit verband.
 6. Je gaat ermee akkoord dat de door jou geplaatste content door Ramadan Recepten gewijzigd mag worden indien de content technische onvolkomenheden, typfouten en/of andere fouten bevatten.
 7. Indien nodig verleen je aan Ramadan Recepten het recht om de door jou geplaatste content of gegevens te verwijderen om welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Ramadan Recepten op enige wijze aansprakelijk wordt.
 8. Met uitzondering van de door jou geplaatste content behoort de overige content binnen de Website toe aan Ramadan Recepten. Alle intellectuele eigendomsrechten op content die niet door jou is geplaatst behoren toe aan Ramadan Recepten dan wel aan haar licentiegevers of partners.

Artikel 6 – Links vanaf Ramadan Recepten

 1. De Website kan hyperlinks of verwijzingen naar andere websites bevatten die niet in eigendom aan Ramadan Recepten toebehoren of onder haar supervisie staan. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico.
 2. Ramadan Recepten aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke hyperlinks en/of websites.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Ramadan Recepten besteedt de uiterste zorg aan de samenstelling van deze website. Desondanks kan Ramadan Recepten niet garanderen dat de informatie op de website te allen tijde correct en volledig is en aanvaardt Ramadan Recepten geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Ramadan Recepten behoudt zich het recht voor om de informatie te allen tijde te verbeteren of te wijzigen.
 2. Gebruiker vrijwaart Ramadan Recepten volledig voor alle schade en/of claims van derden verband houdend met of voortvloeiend uit het gebruik van Ramadan Recepten.

Artikel 8 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Ramadan recepten worden aangepast. Ramadan Recepten adviseert daarom regelmatig de voorwaarden te controleren.
 2. Op jouw gebruik van de Website alsmede deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
 3. Ramadanrecepten.nl wordt aangeboden en geleverd zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins.
 4. Ramadan Recepten behoudt zich het recht voor om de vormgeving, inhoud en functionaliteit van de Website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of het aanbieden daarvan tijdelijk of permanent te staken.

Contact

Indien je een vraag of klacht hebt over deze website neem dan contact met ons op via het contactformulier.