Disclaimer en copyright

Al het onderstaande is van toepassing op de website die je op dit moment bekijkt (www.ramadanrecepten.nl). Door deze website te bezoeken, ga je akkoord met deze disclaimer.

Alles wat op Ramadanrecepten.nl te vinden is, is met grootste zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat gepubliceerde artikelen feitelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Aan de inhoud van Ramadanrecepten.nl kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Ramadan Recepten is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is door het gebruik van deze website of de artikelen die er op verschijnen. Ramadan Recepten is niet verantwoordelijk voor de inhoud op sites waarnaar verwezen/gelinkt wordt en vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze website en alle in deze website gebruikte broncode berusten bij Ramadan Recepten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, hergebruikt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Ramadan Recepten.

De inhoud van deze website mag wel worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden onder vermelding van de bron. Ramadan Recepten behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat Ramadan Recepten dit, schriftelijk dan wel via haar website, bekend heeft gemaakt.

De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

De inhoud die op dit moment op Ramadanrecepten.nl staat is aan verandering onderhevig en kan op elk gewenst moment en zonder enige vorm van aankondiging worden veranderd door de auteur.